Ciele nášho občianskeho združenia sú nasledovné:

 • Cieľom združenia je podporovať všeobecne prospešné aktivity v spoločnosti, najmä poskytovanie pomoci osobám zdravotne postihnutým. Poslaním Združenia je uspokojovať mnohostranné záujmy osôb zdravotne postihnutých, formovať a rozvíjať pomoc pre zdravotne postihnuté osoby, zabezpečovať rehabilitácie, doplnkové terapie, pomôcky a iné potreby a programy pre zdravotne postihnuté osoby. Ďalšími cieľmi Občianskeho združenia sú vytváranie vhodných rodinných podmienok pre zdravotne postihnuté osoby, vytváranie vhodných podmienok pre všestrannú podporu, obhajobu a presadzovanie práv zdravotne postihnutých osôb a ich rodín, vytváranie špecifických podmienok pre rozvoj a uspokojovanie potrieb a záujmov zdravotne postihnutých osôb a vytváranie vhodných podmienok na dosiahnutie čo najvyššieho možného stupňa samostatnosti zdravotne postihnutých osôb.
 • Činnosť združenia sa realizuje najmä:
  • podporou zdravotne postihnutých osôb, zabezpečovaním programov na rehabilitácie, zabezpečovaním doplnkových terapií a pomôcok
  • poradenstvom pre zdravotne postihnuté osoby a ich rodiny
  • poskytovaním potrebných pomôcok a potrieb
  • podporou športovo – rekreačných činností, kultúrnych činností a podporou propagácie života a potrieb zdravotne postihnutých osôb
  • spoluprácou s inými podobnými domácimi a zahraničnými subjektmi
  • propagovaním svojej činnosti
  • finančnou podporou prostredníctvom finančných príspevkov
  • materiálno – technickou podporou
  • organizovaním kultúrnych a vzdelávacích podujatí
  • poskytovaním rehabilitačných služieb, špeciálnej pedagogiky, logopédie a iných doplnkových terapií ľuďom so zdravotným znevýhodnením
  • podporou a pomocou zariadeniam poskytujúcich zdravotnícke, sociálne a vzdelávacie služby pre ZŤP klientov
  • tvorbou a realizáciou akýchkoľvek všeobecno-prospešných projektov na území SR a v zahraničí, v súlade s právnym poriadkom daných krajín a v súlade a so záujmami združenia.